Vedtægter

Vedtægter for Rungsted Ishockey Support

1. Navn og formål.
Foreningens navn er Rungsted Ishockey Support – R.I.S, og har hjemsted i Hørsholm Kommune. Foreningen er stiftet den 27. juni 1995.
Foreningen har til formål at støtte “Rungsted Ishockey”. Dette ved at følge “Rungsted Ishockey” såvel hjemme som ude. Dernæst at skaffe så mange medlemmer som muligt og for disse at lave så mange aktiviteter som muligt.

2. Medlemsforhold.
Som medlem kan optages enhver, der retter henvendelse til bestyrelsen. Indmeldelse sker ved bankoverførelse med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato. Ved indmeldelse betales den af bestyrelsen gældende kontingent. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem i kraft af manglende opfyldelse af almindelige medlemsforpligtigelser, eller ved brud på god ro og orden. Bestyrelsen kan ligeledes ved enstemmig beslutning vedtage, at et medlem optages som æresmedlem.

3. Kontingent.
Årskontingentet for medlemmer fastsættes hvert år af generalforsamlingen og er gældende i et år.
Ved indmeldelse før 31.12. betales kontingent svarende til 1 år og ny opkrævning udsendes i august året efter.
Indmeldelse efter 31.12. i indeværende sæson gives 50% rabat.
Ny opkrævning udsendes på
det fulde beløb i august samme år for den nye sæsonGeneralforsamlingen kan beslutte et særskilt kontingent for foreninger, erhvervsdrivende virksomheder o.l.

4. Bestyrelsen.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer. Medlemmerne til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen således, at der i ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, og i lige år vælges kasserer, og 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges også en suppleant.
Fratræder formanden, kassereren eller et medlem af bestyrelsen i utide, kan bestyrelsen supplere sig selv indenfor bestyrelsen. Eller blandt foreningens ordinære medlemmer, og på førstkommende
generalforsamling skal der foretages valg til den ledige post, for resten af det fratrådte medlems valgperiode.
Formand og kasserer må ikke være nært beslægtet familie.
Ønsker man at opstille som formand eller kasserer skal dette meddeles den siddende formand skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingen.
Genvalg kan finde sted.

5. Opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvor enten formanden eller næstformanden er til stede.
Foreningen tegnes ved formanden. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans eller hendes sted.
Formanden eller dennes stedfortræder og kassereren kan disponere alene i alle økonomiske forhold.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse til alle møder skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden. Der udfærdiges referat af møderne.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afgør alle forslag i henhold til dagsordenen ved stemmeflertal.

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men kræver 2/3 flertal ved vedtægtsændringer og 1/2 ved alm. forslag til dagsordenen.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt.

Indkaldelse med dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel enten på foreningens hjemmeside, email eller ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer.

7. Forslag og stemmeret.
Forslag, der ønskes fremmet til afstemning uden for den i følge vedtægterne aftale dagsorden, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer over 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og skal finde sted skriftligt såfremt 1/4 af de tilstedeværende medlemmer måtte ønske dette.

8. Vedtægtsændringer.

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling af 2/3 af de afgivne stemmer

9. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Årsregnskab.
4. Budget.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

10. Bestemmelser.
På generalforsamlingen vælges der udvalg og udvalgsmedlemmer efter bestyrelsens skøn. Udvalgsmedlemmerne sidder for 1 år og lederen findes af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

11. Regnskabsår.
Foreningens regnskabsår løber fra den 1/7 – 30/6.

12. Opløsning.
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af samtlige medlemmer. Opnås dette ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Evt. midler tilfalder RIKs ungdomsafdeling.
1. Revidering på den ordinære generalforsamling 27. september 2000.
2. Revidering på den ordinære generalforsamling 7. september 2003.
3. Revidering på den ordinære generalforsamling 19. september 2004.
4. Revidering på den ordinære generalforsamling 29. september 2006.
5. Revidering på den ordinære generalforsamling 31. august 2007.
6. Revidering på den ordinære generalforsamling 30. august 2009.
7. Revidering på den ordinære generalforsamling 27. august 2011.
8. Revideret på den ordinære generalforsamling 1.september 2012
9. Revideret på den ordinære generalforsamling 24. august 2013
10. Revideret på ordinær generalforsamling 15. september 2017